Gaazexaa Afaan biyya Norway tiin waayee oromoo barreefame kana dubbisaa yeroo gabaabaa keessati Afaan Ingliffaati deebifnee maxxansinaa.

Gaazexaa Afaan biyya Norway tiin waayee mirga ummata oromoo ilaalchisee barreefame kana dubbisaa yeroo gabaabaa keessati Afaan Ingliffaati deebifnee maxxansinaa. Dhiifama garagee scan ta’eeraa garagalchaa dubbisaa.

https://oromocommunityromsdal.files.wordpress.com/2013/05/img_20140608_0001.pdf

Advertisements

Eeba Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal

poster_from_postermywall

Kabajjamoota ummata Oromoo hundaaf!
Duraan dursinee, maqaa KHG OCTMR-tiin, baga nagaan nuuf jiraatan isiniin jenna!! Asumatti aansinee wonti osoo dhiifama isin hingaafatin birra hin darbne tokko guyyaan duraan beeksisa itti maxasine  irraa guyyaa kanati sababa iddoo qophii itti qopheeffachuu barbaane nu jalaa qabame galmma biraa dhabuu irraan akka ta’e akka nuuf habatanii guyyaa amma itti jijjiirame kanati dhuftanii akka nu woliin dabarsitan jedhaa dogongora uumameef dhiifama isiniin jenna.
Akkuma beekamu Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway (OCTMR) hawaasa yeroo dhiyoo keessa hundeefame ta’uun isaa ni beekama. Haata’uu malee, hanga hundeefamee asitti hujiilee hawaasa Oromoo boonssan hedduu dalaguti jira. Isaan dalagaman keesaa Aaadaa Saba Oromoo ummata biyya keesa jirutti argisiisuu, seenaa saba Oromoo barsiisuu fi Afaan Oromoo ijoollee biyya ormaati dhalatan barsiisuu dabalatee Gaafii mirga dhala namummaa kan sabin Oromoo sarbamee/dhabee jiru debisiisuuf gaafilee barbaachisaa ta’an qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaasaa jira of-fuulduras haala cimaa ta’een kan itti fufunu tu’uu isaa ni beeksisfina. Kanaaf, Eebi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway Onkololeessa/Oktober 12.2013 waaree-dura sa’aa 3:00 AM-11:00 Hlkan-qixee akka lak. EU-tti ta’uu isaa ni beeksina. Kanaaf, kootaa woliin haa kabajinuu! “Wolitti heddummatee jirbiin Arba hiiti” jedhuumiiree! Akkasumas waan dandeettan hundaan hawaasa kana jabeessuu irratti akka qooda keessan baatan abdii fi kabajjaan waamicha isinii dabarsina.

Galatoomaa!

Koree Hawaasa Oromoo Tingvoll Norway

Facts about Oromia

Oromia map

Facts about Oromia.
We Oromo people we are rich of natural resource, culture and we have our traditional ruling system that is called Abba Gadaa system. The Abba Gadaa system is the system that similar to the recent democratic system. Even if it is similar to the modern democracy system Oromo people were under this ruling system long decade ago before the name of democracy have been created this ruling system was a gift from nature for Oromo people.
The main thing that made us to Organize Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal is that to share and announce our culture and tradition with Norwegian culture and tradition we have many traditional and culture each of them are different from one area to another area that means Oromo is big population in Ethiopia even from east Africa we are the largest population with approximately 45 million.

Oromia is the region of Coffee, Gold, and domestic animals like cattle, sheep, goat, horse, camel donkey, mule and un domestic animals or wild animals for both animals it is the most comfortable region in Ethiopia because most of Oromia land are green and there is a lot of rivers.
Oromiya is the region with a full hope of the future with enough natural resources

When we say Oromia it means including everything the land and population of that area are called Oromia, and when we say Oromo means the clain of Oromo. Oromia are located at the center of Ethiopia and Oromia have connection to all regions in Ethiopia except Tigray that means border with all regions.

Oromia Regional state are one of the Regional state in Ethiopia , Geographically the Region extends from 3° 24’20″– 10° 23’26″N latitudes and 34° 07’37″-42° 58’51″E longitudes.

It Shares borderline with all the Region state in Ethiopia except Tigray. It also shares International borderline with the Republic of the Sudan (with 66 km borderline) in the west and Kenya Republic (with 521 km) in the south.