Eeba Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal

poster_from_postermywall

Kabajjamoota ummata Oromoo hundaaf!
Duraan dursinee, maqaa KHG OCTMR-tiin, baga nagaan nuuf jiraatan isiniin jenna!! Asumatti aansinee wonti osoo dhiifama isin hingaafatin birra hin darbne tokko guyyaan duraan beeksisa itti maxasine  irraa guyyaa kanati sababa iddoo qophii itti qopheeffachuu barbaane nu jalaa qabame galmma biraa dhabuu irraan akka ta’e akka nuuf habatanii guyyaa amma itti jijjiirame kanati dhuftanii akka nu woliin dabarsitan jedhaa dogongora uumameef dhiifama isiniin jenna.
Akkuma beekamu Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway (OCTMR) hawaasa yeroo dhiyoo keessa hundeefame ta’uun isaa ni beekama. Haata’uu malee, hanga hundeefamee asitti hujiilee hawaasa Oromoo boonssan hedduu dalaguti jira. Isaan dalagaman keesaa Aaadaa Saba Oromoo ummata biyya keesa jirutti argisiisuu, seenaa saba Oromoo barsiisuu fi Afaan Oromoo ijoollee biyya ormaati dhalatan barsiisuu dabalatee Gaafii mirga dhala namummaa kan sabin Oromoo sarbamee/dhabee jiru debisiisuuf gaafilee barbaachisaa ta’an qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaasaa jira of-fuulduras haala cimaa ta’een kan itti fufunu tu’uu isaa ni beeksisfina. Kanaaf, Eebi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway Onkololeessa/Oktober 12.2013 waaree-dura sa’aa 3:00 AM-11:00 Hlkan-qixee akka lak. EU-tti ta’uu isaa ni beeksina. Kanaaf, kootaa woliin haa kabajinuu! “Wolitti heddummatee jirbiin Arba hiiti” jedhuumiiree! Akkasumas waan dandeettan hundaan hawaasa kana jabeessuu irratti akka qooda keessan baatan abdii fi kabajjaan waamicha isinii dabarsina.

Galatoomaa!

Koree Hawaasa Oromoo Tingvoll Norway

Advertisements

Agarsiisa aadaa Hawaassa oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal

flerkultur+EN005 flerkultur+EN007 1010751_402247813222892_1766633388_n

Aadaan eenummaa saba tokkoo ibsa, aadaan Afaan guddisa, aadaan mana barumsa saba tokkoo waan ta’eef eenummaa ofi nama barsiisa,,,,, kkf. Ummani Oromoo hanga aadaan isaa jalaa awwaalamee fi mirgi isaa jalaa sarbamee woggoota dheeraa lakofisiiseera. Haat’uu  malee sabni Oromoo aadaa fi mirga dhala nammumaa biyya isaa irratti jalaa awwaalame deefatuuf yeroo itti dhiisee diina isaatti harka kennate hin qabu. Isa kana kan dhuga’oomsu ummani Oromoo sababa hacuucaa mootummoota garboofataa baroota dheeraaf dhiibaa irraan gayaa turan  jalaa lubbuu isaan baasuuf biyyoota adda addati koolu-galttummaa gaafatan waan isaan dalagaaran ilaaluun barbaachissa. Fkn. Suurawwan armaan oliti argaman kunniin guyyaa agarsiissa aadaa sabaa fi sablammoota bayyoota addaa addaa kan gaafa Waxabajjii 15.2013  magaalaa Molde Norway keesati  qaphayee irrati Hwaasini Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal itti gaafatamutuu aadaa kanta’an ade Samira Hassan fi Jiraatota Oromoo kan magaalaa Molde Norway jiraataniin kan geegefame ture.

Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal. waxabajjii 18.2013

http://www.rbnett.no/bildeserier/article7761529.ece#5

Afaan Oromoo

Flag of the Oromia Region

Flag of the Oromia Region (Photo credit: Wikipedia)

Afaanni Oromoo afaan Oromiyaa , Somaliyaa, Kenyaa, fi Biyyoota Gaanfa Afrikaa biroo keessatti baroota kumaatamaaf ballinaan dubbatama . Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miliyoona 40 ol ta’aniin dubbatama. Walumaa gala Afrikaa keessatti baayyina namoota dubbataniin Arabbifaa, fi Afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama.

Erga Oromiyaan diinaan qabatamee  Afaanni Oromoo gita bittaa habashaa jalatti akka hin dubbatamnee fi hin barreeffamne dhiibbaa hamaatu irra ture. Aadaa fi Afaan Oromoo haqamuun afaanii fi aadaa habashaa Oromiyaa keessatti akka dagaagan godhaman.

Hata’u malee qabsoo uummata Oromoon Afaanni Oromoo mirga biyya isaarratti mulqame deebsee argachuun daandii guddinaa qabatee jira.

Afaanni ittiin walii galuuf, ergaa waliif dabarsuuf, aadaa dagaagsuu fi dhaloota fuulduraaf dabarsuuf  akkasumas barnootaa fi  teekinoolojii uummataan gahuuf iddoo guddaa qaba. Oromoonni marti afaan Oromoo barachuu qaban.

Seerluga Afaan Oromoo:

Afaan Oromoo dubbachuu, bareessuu, dubbisuu fi dhagahuuf  afaan Oromoo beekuun barbaachisaa dha. Afaanni Oromoo akkauma afaan kamiiyyuu seerluga mataa isaa qaba.

Fuula kanatti Afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu waliin ilaalla.

Qubee Afaan Oromoo

Qubeen Afaan Oromoo akkaataa sagaleen itti uumamu irratti hundaa’uun bakka  lamatti qoodama.

 1. Dubbachiiftuu: Sagaleen hafuuruma sombaa dhufuun qoonqoo keessatti uumama. Sochiin harrabaa fi hidhii hagas hin barbaachisu.
 2. Dubbifamaa: Isaan kun haafuura fi,sochii  qoonqoo, harraba, ilkaanii ykn hidhiin uumama. Yeroo hedduu dubbachiiftuu of biraatti barbaadu.
 • Qubee Dubbachiiftuu:

Qubee Xiqaa: a, e, i, o ,u

Qubee Guddaa: A, E, I,O,U

 • Qubee Dubbifamaa:
  No. Qubee Xiqqaa Qubee Guddaa
  1.          b           B
  2.          c           C
  3.          d           D
  4.          f           F
  5.          g           G
  6.          h           H
  7.          j           J
  8.          k           K
  9.          l           L
  10.          m           M
  11.          n           N
  12.          p           P
  13.          q           Q
  14.          r           R
  15.          s           S
  16.          t           T
  17.          v           V
  18.          w           W
  19.          x           X
  20.          y           Y
  21.          z           Z

  Qubee Dachaa

 • dh  ( Dh)
 • ch (Ch)
 • ny (Ny)
 • ph (Ph)
 • sh (Sh)
 • ts (Ts)

Qubee + Qubee=sagalee

Fkn: B +u =Bu

N+a=Na

B+o =Bo

k+k+a+a=kkaa

Sagalee + Sagalee= Jecha

Fkn: Buna, mana,bokkaa, biyya, laga, qe’ee

 • Qubee Dheeraa fi Gabaabaa

Afaanni Oromoo akka dubbatamutti barreeffama.

Sagaleen yeroo dubbatamu gabaabaa  qubee dubbachiiftuu tokko ykn qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu tokko qofaan bareeffama. ( Qubeen dachaa akka qubee tokkootti ilaalama). Sagaleen yeroo dubbatamu dheeraan qubee  dubbachiiftuu lama of biraa qaba.

Fkn: a. Sagalee gabaabaa Leexaa:  gama lachuunuu gabaabaa dha:   Bu+na==>Buna

Ma +na=====>mana

La+fa======>Lafa

La+ga======>Laga

Ba+r+cu+ma===>barcuma

b. Sagalee Dheeraa Leexaa:Gama lachuunuu dheeraa

Aa+daa======>Aadaa

Quu+faa======>Quufaa

Dhee+raa=====>Dheeraa

Qubee Jabaa fi Laafaa

Qubee jabaan dubbifamaa gosa tokko lama walitti aansuun barreeffama. Qubeen dachaa garuu jabaas ta’e laafaa akkuma tokkotti bareeffama.

Fkn: Laafaa:   Karaa,  gadaa,baruu, gama, jamaa, horii, jaalala, qabsoo, sirba, hirbuu,  deemsa, siyaasa,  jala, hiree, ciree, aadaa

Jabaa: Karra,gadda, barruu, carraa,barreessuu,caccabsaa, harra, gidduu, gaadidduu, jibba, yakka, geejjiba,irra, maallaqa,

tokkummaa, adda, dorrobaa

Qubeeleen qancarfaman yeroo baayyee qubee jabaan barreeffamu: fkn: jabaa==>jajjabaa, cimaa===> ciccimaa,

Irra buta

Jecha irra buta of keessaa qabu yeroo barreessinu qubee dubbifamaa lama wali hin fakkaanne sagalee lama kan qaban garuu qubeen dubbachiiftuu gidduu hin jirreen barreeffama. Fkn: irbuu, salphaa,korma, jirma,jirbii, sirna, barnoota,halkan fi  kkf.

Hudhaa

Qubeen dubbachiiftuu yeroo sagalee mataa isaanii bakka bu’uun yeroo  lamaa lamaa fi isaa ol walitti aanan hudhaa ( tilde (‘))   dhaan adda ba’u. Fkn: bakka bu’uu , adda ba’uu,ka’uu, gurmaa’uu, re’ee, qe’ee,manca’e,ka’uu, milkaa’i, gurmaa’oo fi kkf.

~~~~~~~itti fufa~~~~~~

Gaaffii yoo qabaattan ykn yaada yoo qabaattan bakka “comment” jedhuun yoo barreessitan ergaan keessan nu ga’a.

Afaan Oromoo jaallachuun waan barattaniif galatoomaa!

Booda wal argina. Nagaan.

Facts obout Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal

About us 

Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal came as Refugee in different years and by different way through to get Protection under the Home Office in Norway. We are originally from Ethiopia and our Tribe name is OROMO, but having fled our country because of political situation, we lived in a refugee camp in Kenya and another country before we came to Norway.

Oromo people in the city continue to live under difficult circumstances- insecurity of housing, low incomes, finding difficult accessing services and work because of the language and cultural barriers. Additionally, we found out that our children are commencing to forget their own language. This cause will result the communication very difficult between families and the new generations.

Around 50 members of Oromo community lives in Tingvoll and Møre og Romsdal. Practically, it is very clear that our community needs continued support from each other to settle into life of Tingvoll and Møre og Romsdal Norway. Thus, we thought establishing the Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal Norway would benefit this vulnerable people and we established the Oromo community in Tingvoll  and Møre og Romsdal on the 1/01/2013.

The motto of Oromo community in Tingvoll and Møre og Romsdal  is always to welcome all races as a member and work with diverse communities in Tingvoll and Møre og Romsdal because this will give us great opportunity to share the culture and strength our connection with others community.

Article I. Relationship

Article I. Relationship
 •  Working together with all Oromo organizations such as Oromo Community organizations in the

           Trodheim, Oslo, Bergen and other community as appropriate.

 •  Fostering and strengthening relationship with other community and groups in the Norway and the world.
 

Facts about Oromia

Oromia map

Facts about Oromia.
We Oromo people we are rich of natural resource, culture and we have our traditional ruling system that is called Abba Gadaa system. The Abba Gadaa system is the system that similar to the recent democratic system. Even if it is similar to the modern democracy system Oromo people were under this ruling system long decade ago before the name of democracy have been created this ruling system was a gift from nature for Oromo people.
The main thing that made us to Organize Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal is that to share and announce our culture and tradition with Norwegian culture and tradition we have many traditional and culture each of them are different from one area to another area that means Oromo is big population in Ethiopia even from east Africa we are the largest population with approximately 45 million.

Oromia is the region of Coffee, Gold, and domestic animals like cattle, sheep, goat, horse, camel donkey, mule and un domestic animals or wild animals for both animals it is the most comfortable region in Ethiopia because most of Oromia land are green and there is a lot of rivers.
Oromiya is the region with a full hope of the future with enough natural resources

When we say Oromia it means including everything the land and population of that area are called Oromia, and when we say Oromo means the clain of Oromo. Oromia are located at the center of Ethiopia and Oromia have connection to all regions in Ethiopia except Tigray that means border with all regions.

Oromia Regional state are one of the Regional state in Ethiopia , Geographically the Region extends from 3° 24’20″– 10° 23’26″N latitudes and 34° 07’37″-42° 58’51″E longitudes.

It Shares borderline with all the Region state in Ethiopia except Tigray. It also shares International borderline with the Republic of the Sudan (with 66 km borderline) in the west and Kenya Republic (with 521 km) in the south.