MAMMAAKSA

ol kaayan malee olka’aniif hin fuudhan!

Boru hin beeneen qodaan bukoo ishee lama!

Argaa toleef goromsi hin ottoomu!

Sareen namaan buluuf udaan namaa nyaati!

Kan kunootii hiin argine kuunnotii hin argu!

Kan harree hin qabne gaangee tuffata!

Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu!

Akka ormaa  sirbaan morma nama jallissa!

Kana ceenaan lagin hin jiru jette haatikoo!

Akka jedhan dhageetee shaniin gufufaan deete!

Harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi!

Taakuu dhiiftee dhundhuma deemti!

Wolalaan bishaan biratti dheebota!

Wol jaalateef lafoon woli hin hudeeltu!

Namin lafarratti wol shaku muka woliin hin koru!

Morki baduu mannaa mormi cituu woyya!

Akka ija tiyyaa maaltu naaf kajeela jete sareen!

Gaafa maal nyaanna jedhan damma nyaatan!

Hirribin hiryaa du’aati!

Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa!

Afaan lafa taa’u lafee alansha!

Horiin deegaa qilee irra dheeda!

Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan!

Bishaan malaan woddan!

Baraan barruu horan!

Dhugaan hin qaldhatti malee hin cittu!

Jaarsi du’uu ka’e si hin abaarin daa’imni guddatu si hin jibbin!

Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan!

Hin ta’a jennee saganee woma ta’uu dhabne!

Hin taane kristinaan Badhaanee!

Guddateef dubbii harretti hin fe’an!

Qaallu salphattu nama du’utti waaman!

Graan badaan waan nyaatan nama himsiisa “jedhe abbaan kiyya”!

Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan!

Ka Arba ajjeese furrii hin baafatuu?

Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti!

Namni Farda koorse galgala kooraa baata!

Farda hidhatan machiin tolti!

Gowwaa sobii Qaroo qeensaan qabi!

Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa!

Soddaa jiruu sanuu balbala jiruu wol hin lolan!

Advertisements

One thought on “MAMMAAKSA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s