Waamicha hiriira morii Hawaasn Oromoo oslo waame cinaa dhabachuu ilaala.

Yeroo ammaa kana biyya keena Oromiyaa dangalee motummaa naannoo Somaaleetin dangeffaman hunda keessati dura buiinssa motummaa TPLF tiin weerara kana hin jedhamnetu nurati banamee ummata keena fixuti jira. Akkuma argaa jirtan Hwaasin Oromoo Oslo Norway gaafa guyyaa 31/03/2017 hiriira guddaa dhimma kanaaf rakkoolee ummata Oromoo irra gayaa jiran bilaalefatuuf qaama dhimmi ilaaluuf iyyaannoo isaa galfachuuf qophii duraa xumuree jira. Maare nu`i miseenson Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal fi Oromoon biyya Norway keessati argamnu hundi keena cinaa hawaasa Oromoo Osloo dhbachuun Sgalee ummata keenaaf haataanuu!

Advertisements

#‎OromoProtests

#‎OromoProtests Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal Say No To Master Plan Of TPLF Land Grab in Oromia and Mass Killing Of Oromo People.

Vestnes, Norway (Jan. 16, 2015): Rally Protesting Human Rights Violations Against Oromo by Ethiopian Govt.


Vestnes, Norway (Jan. 16, 2015): Rally Protesting Human Rights Violations Against Oromo by Ethiopian Govt. The objectives of the demonstration are:-
– To call on the world to pressure the Ethiopian government to release all Oromo political prisoners
– To condemn the brutal killings, arrests, tortures, displacements undertaken by the Ethiopian regime on the Oromos people
– To call on donors to stop their support for the Ethiopian dictator regime

Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal Demonstration on 2nd June 2014

Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal Demonstration on 2nd June 2014

we Oromo community protested against on-going in Ethiopia Oromia Region by Ethiopian security force we condemn the killing, torturing, arresting mass Oromo University students, high school and Oromo politicians. Currently there are rallies being held whole over the world and still going on.

We Oromo community in Tingvoll Norway are outraged with Ethiopian dictatorial regime ongoing reckless attack on the Oromo students that are peacefully demonstrating against irresponsible expansion of Finfinnee/Addis Ababa for the purpose of land grabbing.

Oromo students at various Universities and high school across Oromia have been staging non-violent demonstration against the master plan that is set to expand Addis Ababa into surrounding Oromia Region. The students were concerned by the fact that the so called master plan will displace millions Oromo farmers and destroy many communities and their livelihood. The recent crackdown is not the first time that our young children and elders are massacred, torched, jailed and disappeared. Many University Students and high school Students including lectures and teachers and many businesspersons and farmers have been killed disappeared and have been in jail for many years without justice many of them dying from inhuman treatment, tortured, attacks and humiliations and from deliberated deprival of medical treatment.

The Oromo people have been continually seeking their rights being respected but the Ethiopian Regime response is cruel even for young people and Students.

According to human right group while kidnapping and extra judicial arrests and detentions have continued particularly around academic institutions in different parts of the regional state of Oromia in Ethiopia.

The main reason we protestes is to condemns the use of excessive force by security forces or special force of TPLF called Agazi the merciless force in the world against peacefully protesters in a number of Universities and locations across Oromia during the last month, which has resulted in deaths and injuries of dozens of Oromo people including students and children. Many hundreds of protesters are reported to have been arbitrarily arrested, tortured and being detained incommicado and without charge. Detainers are at risk of torture.

There are more than enough incidents and records confirming that the Ethiopian authority’s violation of International human rights law and has committed crime against humanity.

The Ethiopian ruling elites are most likely will continue their wild act of killing, torturing and forcing millions Oromos to flee their homes.

We are calling on the International community to stand against the brutality of the Ethiopian Regime particularly Norway, USA, UK and EU governments to stop their relationships with Ethiopian Dictatorial Regime and to stop sending their Money to TPLF. There are reports by International Organizations that the Aid has been used against the people to who you were send for.

During our demonstration rally in Tingvoll Norway, we went to the municipality office in Tingvoll where we meet the mayor of Tingvoll and he deliver speech infornt of his office on his speech he said he understand the situation in Ethiopia and he will send our letter to his government. Alemin kelifa a secretory of the community and one of the groups who organized the demonstration deliver speech and a letter to the mayor of Tingvoll Norway. Also we want to thank those who gave their time and organize the demonstration to be voice for voiceless of our children who have been murdered by Ethiopian security force and the promised that they will continue to demand for freedom, justice and democracy for Oromo peoples.

Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdl.

Gaazexaa Afaan biyya Norway tiin waayee oromoo barreefame kana dubbisaa yeroo gabaabaa keessati Afaan Ingliffaati deebifnee maxxansinaa.

Gaazexaa Afaan biyya Norway tiin waayee mirga ummata oromoo ilaalchisee barreefame kana dubbisaa yeroo gabaabaa keessati Afaan Ingliffaati deebifnee maxxansinaa. Dhiifama garagee scan ta’eeraa garagalchaa dubbisaa.

https://oromocommunityromsdal.files.wordpress.com/2013/05/img_20140608_0001.pdf

Eebbi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) Sirna Ho’aadhaan Kabajaame

Eebbi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) Sirna Ho’aadhaan Kabajaame

Ittaanaa Guuttataa Irraa 19 Onk 2013

Hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) yeroo dheeraaf karaa marsaa interneeta kan beeksiisaa turan Sirni kabajaachuu ayyaana isaanii milkaa’ina argattee guyyaa gaafa 12 Onkoloolessa 2013 bakka galama Tingvoll Alder Senter jedhamutti waaree booda sa’aa 4:00 hanga sa’aa 11:00 tti bakka Saabboontoonni Oromoo , Lammiwwaan Norwayii fi sabaaf sab-lammiin addaa addaa kannen Eriteriyaa,Somalee,kongoo fi Keniyaan irraa dhuufan argamaniitti sirna ho’aadhaan kabajaamee oleera.
Oromoon aadaa,afaan fi seenaa nama boonsu qaba,biyya hambaa jiraannuus aadaa keenya guddisuu kan nu dangeessu hin jiru jechuun ,gara kuuteenyaan wal gurmeessanii baayyinni isaanii lakkofsaan nama torba kan ta’aa hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) abjuun isaanii dhugoomee sirna kabajichaa irraatti kaka’uumsii fi ifajjee isaan taasiisaan namoota heedduu lammiwwan norwayii dabalattee guddaa ajaa’ibsiiseera.
Walgaa’iin kan eegalamee Gootoota Oromoo seenaan kan hin dagannee, lubbuun isaanii saba Oromoof wareegamtee daqiiqaa tokkoof yaadachuun yommuu ta’uu itti aansuun akka aadaa Oromootti manguuddoota nama sadiin eebbissuun sirni kabajiicha baname.
Sirna eebba manguuddootaatti aanssuun geeggeessaa sagantichaa kan ta’aan Obboo Badhaasaa Dalaassaa ,Itti gaafataamaan Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) Obboo Aadam Jaallatoo Sirna hundeeffama hawaasa Oromoo ilaalchiisee asawaa akka godhan afeeramanii,Aadaa fi seenaa Oromoon qabuu irratti gadi fageenyaan ibsa bal’aa keennaaniiruu. Aadaa fi seenaan Oromoo haala gaaragaranii dangeeffamaa kan turee fi dhibbaan irraa kan turee ta’uu isaa kan dubbatanii Obboo Aadam Dhibbaa fi daararama ilmaan Oromoo bakka addaa addaatti argamanii irra ga’aa jiruus mirga dhala nama kan eeguu aduunyaa ti beeksiisuun sochii keenya isa guddaa dha jechuun ibsaaniiru. Aadaa Oromoo guddissuuf qophii barbaachiisa ta’ee kan xumuraanii ta’uu isaanii kan dubbaatan Obboo Aadam,lammiwwan Norwayii , Sabboontoota Oromoo bakka gaaragartti argamanii wajjin hojeechuu dhaaf akka jiraan karooraa fi sagantaa gara fuuladuraatti qaban ta’uusaa dabalanii ibsaaniiru.
Ibsa isaaniitti aansuun Asawaa gabaabaa kan godhanii dhiyeenyaan Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s wajjin kan hojjeetanii fi hundeeffamuu hawaasichaa keessaatti yaadaan,yeroo isaanii kennuu dhaan gumaachaa guddaa kan godhaan Aaddee Åshild Husby Bergem fi Itti gaafatamaa Bulchiinsa magalaa Tingvoll kan Ta’aan Obboo Peder Hanem ,Asawaa godhaaniin Hundeeffamuu hawasaa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s gammachuu itti dhaga’amee mullisanii yeroo kam caalaa iyyuu seenaa fi aadaa Oromoon qabuu akka hubatan dabalanii ibsaaniiru.
Impaa’eera Itiyoophiyaa keessaatti rakkoo Ilmaan Oromoo qabuu hubaachuu isaanii dubbatanii hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s Aadaa fi seenaa isaanii guddisuu keessaatti hirmaanna fi tumsa akka godhaanii bulchiinsi magaliicha Obb. Peder ibsa kennan kessaatti hubaachuun danda’ameera.
Mirgii dhala oromoo kabajamaa akka hin jirree fi daararamni guddaan ilmaan Oromoo irraa Impaa’eera Itiyoophiyaa keessatti irra ga’aa akka jiruu Obb. Mesfiin Tadaassaa ibsanii isa kana beeksiisuu fi irratti hojeechuun hawaasicha keessatti qooda isanii ta’uu isaa asawaa godhan irraa hubaachuun danda’ameera.
Itti gaafaatamtuu duubartootaa fi dargaaggootaa kan ta’aan Aaddee Tigist Jimaa Asawaa godhaaniin Impaa’eera itiyoophiyaa keesatti dargaaggoonii fi dubbartoonni Oromoo of ijaaruu fi aadaa guddisuu guddaa akka rakkisaa ta’ee ibsanii biyyaa walaaba taatee Norway keessaatti qoodnii duubartootaa fi Dargaagootaa aadaa guddiisuuf jaabattee itti fufuu qaba, kanarraattis jaabannee hojjeenna jedhaaniiruu.
Falmaattuu Aadam biyya itti dhalattee keessaatti yeroo keessaa godaanuun dirqama itti ta’ee afaan ishee (afan Oromoo) akka gaariitti dubbissuu hin dandeessuu turte kan jedhan maatiin ishee biyyaa hambaa kana keessaatti akka baraattuuf gaargaarsa ishee godhaniin milkooftee Waalaloo « Oromiyaa biyyaa koo» jedhuu dubbifteen namonni heedduun aja’ibsiifataniiruu.
Biyyaa hambaa keessaatti ijollee ofii afaan fi aadaa barsiisuuf hubaachiisuun ulfaata yoo ta’eeyyuu Falmattuun fedhii qabaanan waan ulfaatuu akka hin jirree gaafii dhiyeessineef irraa hubaachuu dandeenyeerra.
Gara dhumaattiis qophii irbaataa,fi bashaanana addaa addaa tiin qophiin guyyichaa kan goolabamee yommuu ta’uu «ijii waan argee soodaata, fedhii fi kaka’umsii jiraannan baayyachuu fi xiqqeenyii hawaasaa Aadaa keenya guddiisuu f kaayyoo keenyaas bakkan ga’uu tasa nu hin dangeessu» jechuun Hawaasnii Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) ergaa isaanii dabarfaataniiru.
Galatoomaa!!
itanaguteta@gmail.com
20131012_171912,20131012_175136,DSC00863,DSC00869

Like this:

Posts navigation

Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal, Norway Celebrated the Inaguration of the community on October 12, 2013

Source: http://maddawalaabuupress.blogspot.no/2013/10/oromo-community-in-tingvoll-and-mre-og.html

On October 12, 2013, Oromo Community of Tingvoll and Møre og Romsdal celebrated the inauguration of their Community at the Presence of more than 100 participants including Norwegians and different nations plus the Oromos living in Norway who came from different parts of Norway for  this celebration.

The community celebrated the occastion at a Tingvoll Aldershjem in the town of  Tingvoll on Saturday 12 October 2013  starting from 4 PM to 11PM With different programs.

The members of the Community worked hard to make this day historical and memorable day where Oromummaa is celebrated and enjoyed by all.

Celebration began with “eebbaa” (blessings of Elders according to Oromo’s tradition and was followed by one minute silence for Our heroes and heroines.

After the one minute silence the leader of the program Obbo Badhassa  Dalassaa invited the community’s chairperson Obbo Aadam Jaalatoo for  brief presentation about the Oromo People and the community. The chairperson of the community presented about Oromo people’s culture, Identity, country, tradition and history. He indicated Oromia (Oromo country) is the richest region in the Horn of Africa. He introduced well about the Oromo People  specially to the audiances who haven’t heard much about the Oromo People before. Obbo Aadam Jaalatoo also presented about the Tingvoll and Møre og Romsdal Oromo community including their plan for the future and their need from the Norwegian community and authorities as well.

The presentation of Obbo Aadam was followed by a speeches from the Contact person of the community Miss Åshild Husby Bergem and the Mayor of the Tingvoll muncipality Mr. Peder Hanem Aasprang made a speech to the audience. Both appreciates and praises the Oromo community there and wished more success in their Commitments and promised to help the Oromo community in their area. More over they also confirmed that they have got better understanding about the problems the Oromo people are facing in Ethiopian empire.

The presentation by Mr. Mesfin Tadese  about the human right violation in Ethiopian empire against the Oromo People was also part of the occastion. The Next speaker was Miss Tigist Jima, who is women and youth affair in the Community. She explained that the women and youth that lack freedom of Speech in Oromia, will be remembered while the Oromo women and youth in their community enjoy freedom in Norway as Oromo.

The audience was entertained by walaloo(Poem) entitled Oromia biyya koo (Mother Oromia) by a 9 years old beautiful Oromo girl, Falmatuu Aadam that encouraged the Oromo community who lives outside Oromia to teach the Oromo Language and traditions to their children.

The dinner invitation and Oromia coffee ceremony  was part of the celebration which is followed by Oromo music and traditional Dances throughout the evening.

To read more about the Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal visit the following address: https://oromocommunityromsdal.wordpress.com/ See parts of the celebration below With Pictures and videos.