News

Eebbi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) Sirna Ho’aadhaan Kabajaame

Ittaanaa Guuttataa Irraa 19 Onk 2013

Hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) yeroo dheeraaf karaa marsaa interneeta kan beeksiisaa turan Sirni kabajaachuu ayyaana isaanii milkaa’ina argattee guyyaa gaafa 12 Onkoloolessa 2013 bakka galama Tingvoll Alder Senter jedhamutti waaree booda sa’aa 4:00 hanga sa’aa 11:00 tti bakka Saabboontoonni Oromoo , Lammiwwaan Norwayii fi sabaaf sab-lammiin addaa addaa kannen Eriteriyaa,Somalee,kongoo fi Keniyaan irraa dhuufan argamaniitti sirna ho’aadhaan kabajaamee oleera.
Oromoon aadaa,afaan fi seenaa nama boonsu qaba,biyya hambaa jiraannuus aadaa keenya guddisuu kan nu dangeessu hin jiru jechuun ,gara kuuteenyaan wal gurmeessanii baayyinni isaanii lakkofsaan nama torba kan ta’aa hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) abjuun isaanii dhugoomee sirna kabajichaa irraatti kaka’uumsii fi ifajjee isaan taasiisaan namoota heedduu lammiwwan norwayii dabalattee guddaa ajaa’ibsiiseera.
Walgaa’iin kan eegalamee Gootoota Oromoo seenaan kan hin dagannee, lubbuun isaanii saba Oromoof wareegamtee daqiiqaa tokkoof yaadachuun yommuu ta’uu itti aansuun akka aadaa Oromootti manguuddoota nama sadiin eebbissuun sirni kabajiicha baname.
Sirna eebba manguuddootaatti aanssuun geeggeessaa sagantichaa kan ta’aan Obboo Badhaasaa Dalaassaa ,Itti gaafataamaan Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) Obboo Aadam Jaallatoo Sirna hundeeffama hawaasa Oromoo ilaalchiisee asawaa akka godhan afeeramanii,Aadaa fi seenaa Oromoon qabuu irratti gadi fageenyaan ibsa bal’aa keennaaniiruu. Aadaa fi seenaan Oromoo haala gaaragaranii dangeeffamaa kan turee fi dhibbaan irraa kan turee ta’uu isaa kan dubbatanii Obboo Aadam Dhibbaa fi daararama ilmaan Oromoo bakka addaa addaatti argamanii irra ga’aa jiruus mirga dhala nama kan eeguu aduunyaa ti beeksiisuun sochii keenya isa guddaa dha jechuun ibsaaniiru. Aadaa Oromoo guddissuuf qophii barbaachiisa ta’ee kan xumuraanii ta’uu isaanii kan dubbaatan Obboo Aadam,lammiwwan Norwayii , Sabboontoota Oromoo bakka gaaragartti argamanii wajjin hojeechuu dhaaf akka jiraan karooraa fi sagantaa gara fuuladuraatti qaban ta’uusaa dabalanii ibsaaniiru.
Ibsa isaaniitti aansuun Asawaa gabaabaa kan godhanii dhiyeenyaan Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s wajjin kan hojjeetanii fi hundeeffamuu hawaasichaa keessaatti yaadaan,yeroo isaanii kennuu dhaan gumaachaa guddaa kan godhaan Aaddee Åshild Husby Bergem fi Itti gaafatamaa Bulchiinsa magalaa Tingvoll kan Ta’aan Obboo Peder Hanem ,Asawaa godhaaniin Hundeeffamuu hawasaa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s gammachuu itti dhaga’amee mullisanii yeroo kam caalaa iyyuu seenaa fi aadaa Oromoon qabuu akka hubatan dabalanii ibsaaniiru.
Impaa’eera Itiyoophiyaa keessaatti rakkoo Ilmaan Oromoo qabuu hubaachuu isaanii dubbatanii hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s Aadaa fi seenaa isaanii guddisuu keessaatti hirmaanna fi tumsa akka godhaanii bulchiinsi magaliicha Obb. Peder ibsa kennan kessaatti hubaachuun danda’ameera.
Mirgii dhala oromoo kabajamaa akka hin jirree fi daararamni guddaan ilmaan Oromoo irraa Impaa’eera Itiyoophiyaa keessatti irra ga’aa akka jiruu Obb. Mesfiin Tadaassaa ibsanii isa kana beeksiisuu fi irratti hojeechuun hawaasicha keessatti qooda isanii ta’uu isaa asawaa godhan irraa hubaachuun danda’ameera.
Itti gaafaatamtuu duubartootaa fi dargaaggootaa kan ta’aan Aaddee Tigist Jimaa Asawaa godhaaniin Impaa’eera itiyoophiyaa keesatti dargaaggoonii fi dubbartoonni Oromoo of ijaaruu fi aadaa guddisuu guddaa akka rakkisaa ta’ee ibsanii biyyaa walaaba taatee Norway keessaatti qoodnii duubartootaa fi Dargaagootaa aadaa guddiisuuf jaabattee itti fufuu qaba, kanarraattis jaabannee hojjeenna jedhaaniiruu.
Falmaattuu Aadam biyya itti dhalattee keessaatti yeroo keessaa godaanuun dirqama itti ta’ee afaan ishee (afan Oromoo) akka gaariitti dubbissuu hin dandeessuu turte kan jedhan maatiin ishee biyyaa hambaa kana keessaatti akka baraattuuf gaargaarsa ishee godhaniin milkooftee Waalaloo « Oromiyaa biyyaa koo» jedhuu dubbifteen namonni heedduun aja’ibsiifataniiruu.
Biyyaa hambaa keessaatti ijollee ofii afaan fi aadaa barsiisuuf hubaachiisuun ulfaata yoo ta’eeyyuu Falmattuun fedhii qabaanan waan ulfaatuu akka hin jirree gaafii dhiyeessineef irraa hubaachuu dandeenyeerra.
Gara dhumaattiis qophii irbaataa,fi bashaanana addaa addaa tiin qophiin guyyichaa kan goolabamee yommuu ta’uu «ijii waan argee soodaata, fedhii fi kaka’umsii jiraannan baayyachuu fi xiqqeenyii hawaasaa Aadaa keenya guddiisuu f kaayyoo keenyaas bakkan ga’uu tasa nu hin dangeessu» jechuun Hawaasnii Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s(Norway) ergaa isaanii dabarfaataniiru.
Galatoomaa!!
itanaguteta@gmail.com
20131012_171912,20131012_175136,DSC00863,DSC00869

Like this:

Posts navigation

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

October 18, 2013 (http://maddawalaabuupress.blogspot.no/2013/10/oromo-community-in-tingvoll-and-mre-og.html)

Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal, Norway Celebrated the Inaguration of the community on October 12, 2013

On October 12, 2013, Oromo Community of Tingvoll and Møre og Romsdal celebrated the inauguration of their Community at the Presence of more than 100 participants including Norwegians and different nations plus the Oromos living in Norway who came from different parts of Norway for  this celebration. The community celebrated the occastion at a Tingvoll Aldershjem in the town of  Tingvoll on Saturday 12 October 2013  starting from 4 PM to 11PM With different programs. The members of the Community worked hard to make this day historical and memorable day where Oromummaa is celebrated and enjoyed by all. Celebration began with “eebbaa” (blessings of Elders according to Oromo’s tradition and was followed by one minute silence for Our heroes and heroines. After the one minute silence the leader of the program Obbo Badhassa  Dalassaa invited the community’s chairperson Obbo Aadam Jaalatoo for  brief presentation about the Oromo People and the community. The chairperson of the community presented about Oromo people’s culture, Identity, country, tradition and history. He indicated Oromia (Oromo country) is the richest region in the Horn of Africa. He introduced well about the Oromo People  specially to the audiances who haven’t heard much about the Oromo People before. Obbo Aadam Jaalatoo also presented about the Tingvoll and Møre og Romsdal Oromo community including their plan for the future and their need from the Norwegian community and authorities as well.  The presentation of Obbo Aadam was followed by a speeches from the Contact person of the community Miss Åshild Husby Bergem and the Mayor of the Tingvoll muncipality Mr. Peder Hanem Aasprang made a speech to the audience. Both appreciates and praises the Oromo community there and wished more success in their Commitments and promised to help the Oromo community in their area. More over they also confirmed that they have got better understanding about the problems the Oromo people are facing in Ethiopian empire. The presentation by Mr. Mesfin Tadese  about the human right violation in Ethiopian empire against the Oromo People was also part of the occastion. The Next speaker was Miss Tigist Jima, who is women and youth affair in the Community. She explained that the women and youth that lack freedom of Speech in Oromia, will be remembered while the Oromo women and youth in their community enjoy freedom in Norway as Oromo. The audience was entertained by walaloo(Poem) entitled Oromia biyya koo (Mother Oromia) by a 9 years old beautiful Oromo girl, Falmatuu Aadam that encouraged the Oromo community who lives outside Oromia to teach the Oromo Language and traditions to their children. The dinner invitation and Oromia coffee ceremony  was part of the celebration which is followed by Oromo music and traditional Dances throughout the evening.
To read more about the Oromo Community in Tingvoll and Møre og Romsdal visit the following address: https://oromocommunityromsdal.wordpress.com/ See parts of the celebration below With Pictures and videos.

==========================================================================

12.AUGOST 2013

Eeba Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsda

poster_from_postermywall

Kabajjamoota ummata Oromoo!
Duraan dursinee, maqaa KHG OCTMR-tiin, baga nagaan nuuf jiraatan isiniin jenna!!
Akkuma beekamu Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway (OCTMR) hawaasa yeroo dhiyoo keessa hundeefame ta’uun isaa ni beekama. Haata’uu malee, hanga hundeefamee asitti hujiilee hawaasa Oromoo boonssan hedduu dalaguti jira. Isaan dalagaman keesaa Aaadaa Saba Oromoo ummata biyya keesa jirutti argisiisuu, seenaa saba Oromoo barsiisuu fi Afaan Oromoo ijoollee biyya ormaati dhalatan barsiisuu dabalatee Gaafii mirga dhala namummaa kan sabin Oromoo sarbamee/dhabee jiru debisiisuuf gaafilee barbaachisaa ta’an qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaasaa jira of-fuulduras haala cimaa ta’een kan itti fufunu tu’uu isaa ni beeksisfina. Kanaaf, Eebi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway Fuulbaana 21.2013 waree-dura sa’aa 12:00 AM-11:00 Hlkan-qixee akka lak. EU-tti ta’uu isaa ni beeksina. Kanaaf, kootaa woliin haa kabajinuu! “Wolitti heddummatee jirbiin Arba hiiti” jedhuumiiree! Akkasumas waan dandeettan hundaan hawaasa kana jabeessuu irratti akka qooda keessan baatan abdii fi kabajjaan waamicha isinii dabarsina.

Galatoomaa!

Aadam Jaalatoo Fardoo

Dura ta’aa OCTMR.

Oromo-Norwegians Views & Reflections on the Current Engagement of the Norwegian Development Policy in Ethiopia

June 6, 2013 at 6:16 am · Gadaa.com

By Buttaa Duuloo

The Oromo community in Oslo and its surroundings has a long tradition of boosting the Oromo identity(Oromummaa) that highly empowers the Oromo nationalism to its host and to the wider society.

This community probably is one of the oldest Diaspora based Oromo communities in Europe. From its inception back in the late 1980s, the community has been demonstrating for civil rights and Oromummaa– as one of the ancient folks with rich culture at different occasions on different forums.

Among others, demonstration of what is going on back home in Oromia, Ethiopia, on May Day – the Workers solidarity day, the community protest against any form of bilateral and partnership agreements between the Norwegian government and the successive rulers of Ethiopia. The protest has been one of the major events that have been used as a platform for airing off Oromia and its situation.

The Oromo community has again freshly made a significant move by protesting against the lobby from the TPLF-led government in order to recruit potential stakeholders in the so-called Abbay Dam construction investment project. The Oromo community together with other concerned individuals has abandoned the scheduled meeting; as a result, the TPLF consulate in Stockholm has forced to halt the program.

Gadaa.com

Recently, the Development Fund of Norway has arranged an Ethiopian Week where the socio-economic and severe political situation is under the minority TPLF-led government. The focus of the discussion was on social policy whereby the Norwegian government endorses the so-called double digit economic growth in Ethiopia.

Participants were His Excellency Ministry of the International Development, Heikki Holmås, from the Socialist left party, and Peter Gitmark from the right-wing conservative party of Norway. All participants of the seminar were sharing the same views of the government opponent thereby requesting the Norwegian Ministry of International Development to demand the fundamental prerequisites to be fulfilled by the Ethiopian authorities before launching any sort of development partnership with it.

His Excellence the Norwegian Ministry of International Development, Heikki Holmås, was so humble and extended his informal discussion after the seminar as well.

Gadaa.com

Members of the Oromo Community, including the current leader of the Community, Mr. Gudeta Boki, and the regime’s survivor of torture and human rights activist Mr. Hussien Ahmed, have also made their points explicit with regards to the ongoing Oromos socio-political problems.

In general, the community leaders have explained their concern about the escalating human rights violations, ongoing unconditional imprisonments of Oromos and dismissal of Oromo students from colleges and universities, thereby winning the attention of the Minister – Heikki Holmås.

Gadaa.com

Finally, despite the Ministry’s office willingness to aid the minority-led government in Ethiopia, he was also touched by the serious human rights situations in the country. He has the view that poverty reduction could pave the way to a democratic society, and added that Norway’s engagement and current take is only to alleviate the extreme poverty in Ethiopia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s